Финансирания

КАПИТАЛ ОДИТ ЕООД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-0659-C01, процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, чрез осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Програмата дава стабилност, указва положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и дава сигурност на работните места в дружеството. Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлизат на 10 000.00 лв.