НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Национални счетоводни стандарти

 1. Общи разпоредби
 2. СС 1 – Представяне на финансови отчети
 3. СС 2 – Стоково-материални запаси
 4. СС 4 – Отчитане на амортизациите
 5. СС 7 – Отчети за парични потоци
 6. СС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
 7. СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел
 8. СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишните финансовите отчети
 9. СС 11 – Договори за строителство
 10. СС 12 – Данъци от печалбата
 11. СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
 12. СС 16 – Дълготрайни материални активи
 13. СС 17 – Лизинг
 14. СС 18 – Приходи
 15. СС 19 – Доходи на персонала
 16. СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
 17. СС 21 – Ефекти от промени във валутните курсове
 18. СС 22 – Бизнескомбинации
 19. СС 24 – Оповестяване на свързани лица
 20. СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
 21. СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
 22. СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия
 23. СС 32 – Финансови инструменти
 24. СС 33 – Доходи на акция (отм. 2007 г.)
 25. СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
 26. СС 35 – Преустановявани дейности (отм. 2007 г.)
 27. СС 36 – Обезценка на активи
 28. СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи
 29. СС 38 – Нематериални активи
 30. СС 40 – Инвестиционни имоти
 31. СС 41 – Селско стопанство
 32. СС 42 – Прилагане за първи път на националните счетоводни стандарти