Независим финансов одит

ПОЛЗИ ОТ ОДИТА

Подкрепа на счетоводителите – най-добър ефект има, когато работата по финансовият одит започне преди да е приключила финансовата година, за да има време да бъдат направени, ако се налага корекции в отразяването на дадени сделки или събития.

Сигурност за мениджмънта – независими високо квалифицирани специалисти – одиторите, проверяват всички процеси и тяхното коректно отразяване във финансовите отчети. Потвърждават честната и вярна работа на счетоводния отдел и на съставителя на отчета. Така мениджърите са сигурни, че отчетите са достоверно отражение на финансовото състояние.
Одитите могат също така да определят областите във финансовата структура на организацията, които се нуждаят от подобрение, и как да се прилагат подходящи промени и корекции.

Одитът може да разкрие неточности и несъответствия в рамките на записи на дадена организация, които могат да бъдат признаци на слаба финансова организация.

Защита на собствениците – собствениците получават потвърждение от независима страна за достоверността на финансовия отчет, информация за евентуални допуснати грешки, злоупотреби или измами от лица, заети в дейността на дружеството, както и мениджмънта му.

Достатъчна и достоверна информация за всички други заинтересовани лица от дейността на предприятието – финансови институции, инвеститори, контрагенти, възложители по дадени конкурси.

Повече доверие за кредиторите и бизнес партньорите на дружеството – За бизнес общността, редовните одити повишават репутацията в компанията и е правят желан бизнес партньор. Финансовите одити са предпоставка за по-нисък инвестиционен риск за почти всеки вид бизнес кредит.

Ние адаптираме нашите одиторски услуги, за да отговарят на вашите специфични нужди. Независимия финансов одит е от съществено значение за ефективното функциониране на бизнеса и капиталовите пазари.

Целта на финансовия одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение относно това дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието счетоводна база.

КОЙ ПОДЛЕЖИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОДИТ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ?

Съгласно изискванията на чл. 37, ал. 1 от ЗСч, на задължителен независим финансов одит подлежат:

1. годишните и консолидираните финансови отчети на: малките предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
а) балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
в) средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;
2. средните и големите предприятия;
3. предприятията от обществен интерес (§ 1, т. 22 от ЗСч);
4. средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
5. предприятия, за които това изискване е установено със закон.II. На задължителен независим финансов одит, независимо от това дали са изпълнени критериите, описани по- горе, подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на: акционерните дружества и командитните дружества с акции, с изключение на случаите, когато тези дружества не са осъществявали дейност през отчетния период.III. Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията (чл. 37, ал. 3 от ЗСч).
6. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност в случай, че за текущия период са превишили един от следните показатели:
• балансова стойност на активите към 31 декември -1000 000 лв.;
• размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година – 2 000 000 лв.;
• сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 000 000 лв.
Годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс (чл. 37, ал. 5 от ЗСч). Това са юридически лица с нестопанска цел, които могат да осъществяват посредничество при международно осиновяване.

Не подлежат на задължителен финансов одит: Малки предприятия, които не надвишават посочените в т. 1 показатели. В случай на необходимост обаче всяко малко предприятие може да възложи извършването на одит, когато това се изисква по силата на нормативен акт, при кандидатстване за кредит или за отпускане на субсидии и финансиране от европейските фондове.

Закон за независимия финасов одит

Вземете правилното решение
в правилния момент.

0

Участия в одиторски ангажименти

0

Счетоводни и данъчни консултации

0

Години професионален опит
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА ИЗГРАДИТЕ ДОВЕРИЕ И СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ПРОЗРАЧНОСТ, ЯСНОТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
Бургас