Одиторски услуги

Ние предлагаме независими одиторски услуги подобряващи надеждността и достоверността на информацията, предоставена от предприятия на инвеститори, кредитори и други заинтересовани страни.

Нашия подход се основава на последователна методология, съобразена с изискванията на Международнитe одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (МОССИС) при спазване на професионална почтеност, независимост и етично поведение.

 

Нашите одиторски услуги включват :

Независим одит

Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация.

Одит на отчети по проекти

Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори).

Одит за банки или други кредитори

Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори).

Ограничен преглед на финансови отчети

Проверки

  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства.
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон.
  • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците.
Как можем да Ви помогнем?

Свържете се с нас като ни позвъните или ни изпратите e-mail.