Нормативни актове

ЗАКОН за нормативните актове
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за задълженията и договорите
Търговски ЗАКОН

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ЗАКОН за счетоводството

ЗАКОН за независимия финансов одит

ДАНЪЦИ

ЗАКОН за данък върху добавената стойност 

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица

ЗАКОН за местните данъци и такси

НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

КОДЕКС на труда

КОДЕКС за социално осигуряване

ЗАКОН за Бюджета на ДОО за 2013 г. 

ЗАКОН за Бюджета на ДОО за 2014 г. 

ЗАКОН за Бюджета на ДОО за 2015 г. 

ЗАКОН за Бюджета на ДОО за 2016 г. 

ЗАКОН за здравното осигуряване

НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2003 г.)

НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (Загл. изм. – ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)

НАРЕДБА за изчисляване и изплащане на паричните  обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата

НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за  доходите, върху които се правят осигурителни вноски  (Загл. изм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г.)

НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж