НОВО УКАЗАНИЕ НА НАП ЗА ДАНЪК УИКЕНД

На 14.04.2016 г. ЦУ на НАП излезе с Указание относно установяване използването и отделянето на активи за лични нужди на данъчно задължените лица, собственици, работници и служители или трети лица във връзка с приложението на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

В хода на ревизиите и проверките чрез прилагане на способите за събиране на доказателства по реда на ДОПК ще се изисква от задължените лица попълването на справки по образци – Справка за недвижими имоти; Справка за собствени/наети пътни превозни средства, в които броят на местата за сядане, без мястото па водача, е не повече от 8; Справка за придобитите през последните 12 месеца мобилни телефони. Ако справките са представяни в предходно производство, ще се попълват само при настъпили промени на обстоятелствата. Ще се извършват проверки за пълнотата и коректността на информацията, посочена в справките, с действително отразеното в счетоводството на задълженото лице.

За стоки при които е възможно ползване, както за дейността така и за лични цели, ще се извършват проверки за счетоводното им отчитане и наличието на разграничение чрез включване или не в активите, използвани за извършване на стопанска дейност.

Ще се преценява действителността и относимостта към дейността на ДЗЛ на отчетените експлоатационни разходи за ползване на активи, за които е установено или е налице съмнение за използването им за лични нужди, чрез съпоставянето им с размера на реализираните приходи. Съпоставката ще се извършва на месечна база чрез сравнение на размера на отчетените разходи (например: за ел. енергия, вода и др., свързани с експлоатацията на сгради или части от тях) и размера на приходите от дейността, за която се използват тези активи.

Ще се извършват проверки на пътните листа или други документи за използваните автомобили, посочени в справката, при която да се съпоставят изминатото разстояние и маршрути с извършваната от задълженото лице стопанска дейност с оглед преценка на предназначението на ползване на автомобилите, репрезентативна проверка на документите за зареждане на автомобилите, при която да се съпоставят местата, от които са издавани, с посочените маршрути в пътните листи.

При необходимост органите на НАП ще извършват проверки на място за установяване предназначението на ползването на недвижими имоти, за които възниква съмнение, че не са със  стопанско предназначение и е налице реална възможност да се използват за цели различни от икономическата дейност на предприятието.