МСФО

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО)

 1. МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансови отчети
 2. МСФО 2 Плащане на базата на акции
 3. МСФО 3 Бизнескомбинации
 4. МСФО 4 Застрахователни договори
 5. МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности
 6. МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси
 7. МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване
 8. МСФО 8 Оперативни сегменти
 9. МСФО 10 Консолидирани финансови отчети
 10. МСФО 11 Съвместни предприятия
 11. МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия
 12. МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
 13. МСФО 14 Отсрочени тарифни разлики в сила от 01.01.2016 г. все още е неприет от ЕС
 14. МСФО 15 Приходи от договори с клиенти в сила от 01.01.2018 г. все още е неприет от ЕС
 15. МСФО 16 Лизинг ENG в сила от 01.01.2019 г. все още е неприет от ЕС

Международни счетоводни стандарти (МСС)

 1. МСС 1 Представяне на финансови отчети
 2. МСС 2 Материални запаси
 3. МСС 7 Отчети за паричните потоци
 4. МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
 5. МСС 10 Събития след края на отчетния период
 6. МСС 11 Договори за строителство
 7. МСС 12 Данъци върху дохода
 8. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения
 9. МСС 17 Лизинг
 10. МСС 18 Приходи
 11. МСС 19 Доходи на наети лица
 12. МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ
 13. МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове
 14. МСС 23 Разходи по заеми
 15. МСС 24 Оповестяване на свързани лица
 16. МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
 17. МСС 27 Индивидуални финансови отчети
 18. МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия
 19. МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
 20. МСС 32 Финансови инструменти: представяне
 21. МСС 33 Нетна печалба на акция
 22. МСС 34 Междинно финансово отчитане
 23. МСС 36 Обезценка на активи
 24. МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
 25. МСС 38 Нематериални активи
 26. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
 27. МСС 40 Инвестиционни имоти
 28. МСС 41 Земеделие

Комитет за разяснение на Международни стандарти за финансово отчитане (КРМСФО)

 1. КРМСФО 1 Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходните с тях задължения
 2. КРМСФО 2 Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти
 3. КРМСФО 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг
 4. КРМСФО 5 Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда
 5. КРМСФО 6 Задължения, възникващи от участие в специфичен пазар – отпадъчно електрическо и електронно оборудване
 6. КРМСФО 7 Прилагане на подхода за преизчисляване на финансовите отчети съгласно – МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
 7. КРМСФО 8 Обхват на МСФО
 8. КРМСФО 9 Преоценка на внедрени деривативи
 9. КРМСФО 10 Междинно финансово отчитане и обезценка
 10. КРМСФО 12 Споразумение за концесионна услуга
 11. КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиентите
 12. КРМСФО 14 МСС 19 Ограничението на актив по дефинирани доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие
 13. КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижим имот
 14. КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност
 15. КРМСФО 17 Разпределения на непарични активи на собствениците
 16. КРМСФО 18 Прехвърляне на активи от клиенти
 17. КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал
 18. КРМСФО 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина
 19. КРМСФО 21 Налози

Постоянен комитет за разяснение (ПКР)

 1. ПКР-7 Въвеждане на еврото
 2. ПКР-10 Държавна помощ – без специална връзка с оперативната дейност
 3. ПКР-15 Оперативен лизинг – стимули
 4. ПКР-25 Данъци върху дохода – промени в данъчния статус на едно предприятие или неговите акционери
 5. ПКР-27 Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг
 6. ПКР-29 Оповестяване – споразумения за концесионна услуга
 7. ПКР-31 Приход – бартерни сделки, включващи рекламни услуги
 8. ПКР-32 Нематериални активи – разходи за интернет страници