Независим финансов одит

Ние адаптираме нашите одиторски услуги, за да отговарят на вашите специфични нужди. Независимия финансов одит е от съществено значение за ефективното функциониране на бизнеса и капиталовите пазари.

Целта на финансовия одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение относно това дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието счетоводна база.

Закон за независимия финасов одит

Вземете правилното решение
в правилния момент.

0

Участия в одиторски ангажименти

0

Счетоводни и данъчни консултации

0

Години професионален опит
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА ИЗГРАДИТЕ ДОВЕРИЕ И СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ПРОЗРАЧНОСТ, ЯСНОТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ
Бургас